הזמנת סדנא
בקשה להרשמה לסדת בישול
 
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
נייד:
מייל:
כתובת:/רחוב מס'
עיר:
מיקוד:
   
   
בתאריך:
בתאריך:
בתאריך:
בתאריך:
סכום לתשלום:
סוג כרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס:
ת.ז בעל הכרטיס:
מספר כרטיס אשראי:
תוקף:
/
CVV:
(שלוש ספרות בגב הכרטיס)
מספר טלפון בעל הכרטיס:
זהה לכתובת הזהה למעלה
 
כתובת:/רחוב מס'
עיר:
מיקוד:
 1. תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ביחד עם תקנון בית הספר של "עושים בישול".
 2. הזמנה זו תיכנס לתוקף רק לאחר תשלום מלוא התמורה בגין השיעור.
 3. "עושים בישול" אינה מתחייבת לשריין הזמנה זו כל עוד לא נפרעה בפועל מלוא התמורה עבור השיעור, הנקובה לעיל. לעניין זה, תשלום בקרדיט באמצעות כרטיס אשראי, ייחשב לתשלום מלוא התמורה.
 4. התשלום עבור הקורס אינו כולל חניה למשתתפי הקורס.
 5. התמורה המצוינת לעיל הינה קבועה, ולא תשתנה מכל סיבה שהיא.
 6. ביטול בכתב של ההזמנה בטווח של 4 ימים שלפני המועד שנקבע לקיום הקורס, יחייב את המזמין ב- 50% מהתמורה. עבור ביטול ביום הסדנא, יחויב המזמין במלוא התמורה עבור השיעור, אולם המזמין יהיה רשאי להעביר לאדם אחר את זכותו להשתתף בשיעור.
 7. מובהר בזאת במפורש ש"עושים בישול" אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או תגובה (סימפטום) גופנית שתיגרם למזמין כתוצאה עקיפה או ישירה של רגישות ו/או אלרגיה למזון ו/או חומר (להלן: "אלרגיה") שהמזמין נחשף אליו במסגרת הקורס.
 8. המזמין מאשר שהוא לא סובל מאלרגיה כאמור לעיל, והוא מסיר אחריות מ"עושים בישול" גם במידה ויגיב באלרגיה כאמור. המזמין מאשר כי הובהר לו ש"עושים בישול" עושה בקורס שימוש בחומרים אלרגניים. המזמין מאשר שידוע לו ש"עושים בישול" אינה יודעת על כל המרכיבים שעלולים לגרום לאלרגיה בחומרים שבהם עושים שימוש בקורס, והוא משחרר אותה מכל אחריות גם במידה והיה מצג ו/או אישור כלשהו מצידה בענין זה.
 9. במהלך הקורס יילמדו שיטות הכנה של מתכונים ו/או שימוש בחומרי גלם, וכן יתרגלו את הכנת המתכונים, אשר ירוכזו בחוברת ש"עושים בישול" תעניק לתלמיד עם סיום/תחילת לימודיו. מובהר בזאת כי זכויות היוצרים בגין האמור לעיל הינה של "עושים בישול" ו/או השף אורן גירון, ולתלמיד אין הרשות לעשות בהם שימוש שאינו פרטי, מבלי שיקבל את הסכמתם במפורש ובכתב של "עושים בישול" ו/או אורן גירון.
 10. הפר תלמיד ו/או מי מטעמו ו/או במישרין ו/או בעקיפין את זכויות היוצרים כאמור לעיל, יהיו "עושים בישל" ו/או השף אורן גירון, רשאים לתבוע את התלמיד על נזקיהם בגין השימוש בזכויותיהם ו/או הפרתם.
 11. זכויות היוצרים בגין הליכי ההדרכה בקורס והמתכונים, שייכים בלעדית ל"עושים בישול" והשף אורן גירון, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי, על ידי מי ממשתתפי הקורס, ואין להפיצם בכל מדיה שהיא, עיתון, רדיו, אינטרנט, טלוויזיה וכיו"ב.
 12. שינויים במתכונים שיתורגלו במהלך הקורס עלולים לחול עקב הנסיבות ושיקול דעתה של "עושים בישול" לעניין זה יהיה בלעדי.
 13. על המשתתף להופיע לסדנא, שהוא בשיער אסוף, מכנסיים ארוכות ונועל נעליים סגורות. על המשתתף להסיר תכשיטים מידיו, ולהקפיד על ניקיון ידיו. על המשתתף להישמע להוראות הזהירות והבטיחות של מדריך הסדנא.
 14. "עושים בישול" אינה אחראית לגניבה ו/או אובדן ו/או נזק לחפצים ו/או כספים שהמשתתף הביא עימו לסדנה, והיא ממליצה להימנע מהבאתם.
 15. מובהר בזאת כי המטבח, כלי המטבח וחלק לא מבוטל מהמתכונים – אינם כשרים !
 16. ידוע לי כי במהלך הלימודים יצולמו תמונות שלי בזמן עבודה אשר ישמשו את "עושים בישול" לצרכים מסחריים כגון: הפצה בפייסבוק, הפצה בקטלוגים וכדומה. אין ולא תהיה לי שום דרישה בגין תמונות אלה.
 17. העברת התשלום באמצעות המחאות / אשראי / מזומן יתבצע במועד החתימה על טופס זה. חשבונית מס תועבר לידי המזמין עם פירעון התמורה.
 18. לא נפרעה במועד התמורה או חלק מתמורה, ישא החוב הפרשי הצמדה וריבית חודשית המקובלת בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים.
 19. התלמיד מצהיר כי לא ידוע לו כי הוא סובל מבעיה רפואית ו/או בריאותית כלשהי שיש בה אפשרות להדבקה של אחרים, בדרך של מגע משותף במזון ו/או במנות שיוכנו במהלך השיעור.
 20. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להזמנה ו / או לפרסום כאמור לעיל תהא לבית המשפט המוסמך בת"א - יפו.
 21. אני מצהיר כי עיינתי היטב בהוראות ובתנאים המפורטים לעיל, ואלו מהווים חלק מתנאי הרשמתי לשיעור.
 
אני מאשר/ת ומסכים/ה לתנאים הנ"ל.
 

 


 

ערוץ האוכל שלנו:

 

 

 

 
 
בקרו אותנו בפייסבוק
עיצוב אתרים:
ענת שמר
בניית אתרים:
סייברסיטי